Стихи девушке на чеченском языке

Хазалла кхуллург безам бу

Г1ан

ГIенах хьо сийсара дуьхьала тийсира,
Сирла сахиллалц хьистира ахь со,
Самах хьегна безам гIенах ас ийцира,
Дуьххьара санна, езара хьо.

Там хилла, дог сайн тIемаш
тIехь техкаш,
Сайн хьаьъна безам ас балхийра,
Ахь, тоххар санна, сох дIа ца къехкаш,
Везарца эсал со хьистира.

Йоьлура хьо суна, воьлура со хьуна –
Деларца декара безаман ирс…
Сама хIунда велира, хаац-кха суна,
Iуьйренца хадош безаман ирс…

Дог, карзахдаьлла, безаман шовкъахь
Хьо йолчу гIерта, ца сецалуш…
ГIуо вайша бертахь дахаран новкъахь,
Ваьшшиннен дегнаш махкана луш!

Ялахьа орцаха

Бузучу малхаца дарин бос эцна,
Малхбузе йогийца, стиглах цIе яьлла,
Оьздачу безамца даг чу нур хецна,
Хьан амат догийца – малхах схьадаьлла!

Маьлхан хIоз чукерчи, буьйса тIейоьхуш, –
Дуьненна тIехаьрци стигланан бога…
Эзарне седаршка гIo эрна доьхуш,
Дог, хьоьга сатуьйсуш, цIе яьлла, догу.

Кхоьллина хилла со цу цIергахь валла,
Хьан амат сайн даг чохь, сайн сих суо валлалц.
Ткъа тарлац цу цIарах со хьалхавала,
Сан дегIан мерза цIе хьан дегIах яллалц.

Мичча со водахь а, хьо лоьху бIаьрца,
Хьох терниг яйча а, дагна там кхочуш,
Ларамза соьцу со хьо евзачаьрца,
Хьо цара хьахоре къайлах догдохуш.

Лоьхуш, со дIасхьежарх, гIo дан стаг воцуш,
Безаман цIаро со меллаша морцу…
И цIе ю хьоьга бен яйалур йоцуш –
Сихлохьа, ницкъ кхочург, ялахьа орцах!

Ц1ен зезагаш

Зезагаш, зезагаш!
ЦIен басахь сегалаш,
Бай цIарал къагош!
Цу маьлхан зIаьнаршлахь
Шу лепа бецашлахь,
Сан бIаьрса дагош!

Зезагаш, зезагаш!
ХIун боху теша аш
БIаьстенан дийнахь.
Гой техьа дуьненна
ХьалагIерташ шуьцанна
Сан безам кийрахь?

Д1асакъастар

Лаьмнашна юкъахула
Цу некъан бохалла
Хьо яха, петоьхна суна.
Йоьдучу шен нанна
ТIаьхьауьду бер санна,
Сан безам тIаьхьауьду хьуна.

Денош дIаоьхур ду,
Кхузахь со вуьсур ву,
Сатуьйсуш хьо гape сайна.
Собарца са къуьйлуш,
Къастаран стим муьйлуш,
Со Iийр ву, бIаьсте а яйна.

Хазалла кхуллург безам бу

БIаьргашца лехнарг хаза яц,
Шен даго иза лехна яцахь:
Хазалла кхуллург бIаьргаш бац,
Дог дагош бахна безам бацахь.

Муьлхха а безам мерза бац,
Вайн кийрахь бехха IаьIна боцург:
Безаман ирсе кхочур вац
Безаман бала лайна воцург!

Башлаьмнаш херццол ницкъ баийта,
Дуьнене даим заздаккхийта –
И безам кхоьллинарг дог ду,
Хазалла кхуллург безам бу.

Ойла

Гуьйренан дийнал а кхоьлина ю
ГIайгIано гатйина сан меца ойла.
Хьаьнга ас дIаохьа сайн деган хьу?
Юй техьа тIетовжа тешаме гIовла?

Сайн нене дийца те, тешаме и
Хиларна дуьнен чохь массо а ханна?
Амма, сох дог лозуш, гIo доцуш кхин,
Марханах йоьлхур ю со вина нана.

Йишега дийца те? – И хьанал ю,
Сан бала дIаэца кийча а хета.
Делахь а зезаган хIун кхетам бу
ГIергIачу Органо далхочух кхета?

Вешега дийца ас? – И къонах ву –
By деган доттагIа, Iаламо велла.
Ткъа муха вешега ас дуьйцур ду:
Махна нуьйр тиллина, и геннахь лела!

Дега ас ялхор яра ойланийн чалх, –
Кхеташ а, онда а дагца ву аьлла.
Буьйсанца седарша баьхьна и малх, –
ХIорда чохь суй санна, и вайна ваьлла!

Цул тоьлу дийцар и доттагIашка:
Сан гIайгIа дIаоьцуш, уьш бевр бу орцах.
Ткъа буй те доттагIий курчу ножан,
РегIахь ша лаьттачу, тийсалуш дорцах?!

ХIан-хIан, ма теIалахь кийрара дог,
Дагавала аддам а дисна дац алий…
Цо гIоза боккхийла кхечуьнца ког,
Ехийла цуьнца и, ца бевзаш бала.

Дагалецар

Цу батто буьйсанна, стигланийн ога
Цоьстуш, шен нахарца мархаш ма охура…
Безаман алуно ягийна чIогIа,
Боданехь сан цIе ахь юх-юха йохура.

Тахна а хьан оза сан лерехь дека, –
Хетийца хIинца а ахь кхойкхуш соьга,
Кхин гуш а, хьан амат бIаьра хьалха лепа,
Мотт луьйш а кхечуьнга,дог луьй сан хьоьга!

Малх а го тахана бIе нур латийна,
И лепа, цIаьххьана эзарза совбаьлла:
И лепарг сан ирс ду, малхаца ийна,
Кийра ца тарделла, цу стигла даьлла!

Юха гар

Юха а гин суна хьо, доттагIа тайна,
Юха а бIаьрга тIе бIаьрг а хIоттийна,
Кхин гур яц моьттина хьо сайна яйна,
Хьоьга, дог ца Iебаш, со хьоьжу тийна.

Сирлачу цу батте суо хьоьжуш санна,
Вехха со хьежало, са тедеш, хьоьга:
Дарбане синтем луш эшначу дагна,
Хьан бIаьргаш баттал а эсала богу.

Хьо гучуяларца са малха долу,
Мел дайнарг дагдогIу, мел лайнарг дицло.
Кхоьлина лаьттина бIаьрг серлаболу,
Кхайкхаза тIейогIу гIайгIа а йицло.

Ма-луъу йоьгIна хан ас хилча йоккхуш,
Iийр вара валлалца со хьоьга хьоьжуш,
Хьуна тIе боьгIна бIаьрг тIера ца боккхуш,
Дуьненан маьIна хьан бIаьргаш чохь лоьхуш!

Цхьаьнгге цадийцинарг дуьйцур ду вай
Мархе я зезаге, мохе я хIорде!
Дуьнен чохь бакъ ойуш иллешца вайн,
Кхочур ду, кхочур ду дахаран кIорге!

Йицлац

I.

Суна йицлац хьо!
Бай тIехь зезаг дайча,
Стиглахь седа байча,
БIаьсте меттахъхьайча,
Суна йицлац хьо!

2.

Суна йицлац хьо!
Вижна Iуьллуш, гIенах,
Де тийначу хенахь,
Лелаш а суо генахь,
Суна йицлац хьо!

3.

Суна йицлац хьо!
Доьшуш Iилман жайна,
Вас хилча а сайна,
Сакъоьруш а тайна, –
Суна йицлац хьо!

Мел хаза йина хьо!

Мел тайна йина хьо,
Мел хаза йина хьо!
Кхоьллинарг мила ву,
Сел говза ша хилла?

ХьаргIанан тIам санна,
Бос Iаьржа лепа и
ЧIабанаш хьарчийнарг–
Буьйса ю, бохийца.

КIайн дарин духаршца
Хьо йогIуш ва яйча, –
Хьуна тIе теснараш
Мархаш ю, бохийца.

Адаман ког ловзаза,
Аьрзун тIам ластаза
Долчу башлаьмнийн ло
Хьан юьхь тIехь лепийца.

Буьйсанан стиглара
Охьабоьжна ши седа,
БIаьргаш чу хьан боьжна,
Схьакъеда, бохийца.

Бухь лекха акхтаргаш,
Хьо йогIу ва яйча,
Вовшашка кхаъ бохуш,
ДIастехка, бохийца.

И зевне олхазарш,
Хьан оза ва хезча,
ЦIаьххьана, гIар йойий,
ДIатуьй, ма бохийца.

Гуьлмаьндин тIам ловзош,
Хьо дуьхьал ва кхетча,
Хьоьга дIахьаьвсинчохь
Нах буьсу, бохийца.

Мел тайна йина хьо!
Мел хаза йина хьо!
Хьо йинарг мила ву,
Сел говза ша хилла?

Хьо ю, ма бохийца,
Iаламо, адамашна
Гайта шен говзалла,
Кхоьллина хазалла!

Уггаре а хаза зезаг

Дийхира ахь, лаха, аьлла,
Уггаре а хаза зезаг.
Угтаре а хаза зезаг
Лийхира ас, ара ваьлла.

Мел лехарх а, ца карийра
Уггаре а хаза зезаг…
Уггаре а хаза зезгаг
Ца карийча, дог дегийра.

Амма, юха хьо ма-гиннехь,
Схьакарийра хаза зезаг:
Уггаре а хаза зезаг
Хьо ду, хьо ду кху дуьненахь!

Читайте также:  Стихи для любимой Анечки

Хууш ма вац со хьо йоцург
Уггаре а хаза зезаг!
Хьоьга кховдо дац кхин зезаг,
Даг чуьра сан безам боцург!

Сулаев Мохьмад

Хазалла кхуллург безам бу

Г1ан ГIенах хьо сийсара дуьхьала тийсира, Сирла сахиллалц хьистира ахь со, Самах хьегна безам гIенах ас ийцира, Дуьххьара санна, езара хьо. Там хилла, дог сайн тIемаш тIехь техкаш, Сайн хьаьъна безам ас балхийра, Ахь, тоххар санна, сох дIа ца къехкаш, Везарца эсал со хьистира. Йоьлура хьо суна, воьлура со хьуна – Деларца декара безаман ирс… …

Красивые Слова Про Любовь На Чеченском

Название: Красивые Слова Про Любовь На Чеченском

Загрузил: Беслан Арсанукаев

Длительность: 1 мин и 20 сек

Битрейт: 192 Kbps

1.75 MB и длительностью 1 мин и 20 сек в формате mp3.

Вот Сборник Обалденные Песни Года 2020 Песни Нереально Красивый Шансон Самые Популярные Песни

Очень Красивые Песни

Члены Семьи На Чеченском Языке

Очень Красивые Песни Шансон 2020 Вот Это Песни Послушайте

Вот Нереально Красивый Шансон Года 2020 Вот Топ Песни Года 2020 Самые Популярные Песни Года 2020

Чеченский Старик Къонах

Chenet Мудрость Чеченских Воинов

Чеченский Прикол Про Любовь 2016

Дег1Аста Стихотворение На Чеченском Языке

Чеченский Стих Про Маму И Папу Слова Асината

Пожалуй Самая Трогательная Благодарность Родителям

Как Научиться Разговаривать С Чеченским Диалектом

Чеченская Песня Про Любовь

Стихи Про Любовь Красивая Музыка

Истинные Слова На Чеченском

Красивый Чеченский Стих

Стихотворение На Чеченском Языке

Грустная История Любви

Мудрые Слова Истинного Чеченца На Чеченском Языке

Красивые Мусульманские Имена Для Девочек Beautiful Muslim Names For Girls

Мудрые Слова Горца

Сильные Слова На Чеченском

Очень Трогательный Чеченский Клип Со Смыслом Алина

Красивый Чеченский Стих О Маме

Красивые Слова О Любви Love Story

Евреи Или Любовь По Чеченски

Офигенно Красивый Клип Про Настоящую Любовь Mp4

Красивые Слова Про Любовь На Чеченском

Love Failure Songs Tamil

Танцевальный Флешмоб От Старшеклассников

Kira Machine Gun Ft Gumi English Male Version

Дина Рубина Наполеонов Обоз Книга 1 Рябиновый Клин Аудиокнига

Characterrigs Com High End Maya Character Rig Available Now

Kadhal Valarthen Tamil Female Version Soumi Music Whatsapp Status Praveen Max

Arrest Warrant Issued For Thailand S Former Prime Minister After Failing To Show In Court Time

Emperor With Strength I Burn

Fall Series 2016 Wod 1 Loris Gallucci

Branch Warren The Truth Hurts Dubai Muscle Show

Максим Горький Самовар Сказка Аудиоформат

Suzuki Mehran Vs Honda Civic 2018 And Cross 135 Km H

Мол Бозори Истаравшан Акун Видёрилики Дига Хел Чхелин

Ennala Marakka Mudiya Villai Hd 1080P By Vaigai Hari

Elysium Live A Nerd Talk Show 1 2019 Le Nostre Aspettative Su Film E Serie Tv

30 Лет Без России Анатолий Могилевский Юбилейный Концерт

Ciclismo Zamparella Vince In Volata Il 14 Memorial Marco Pantani Video

Sharpest Knife In The World Slices Tomato Super Thin How To Make Sushi Series

La Grande Abbuffata Marco Travaglio

Priya Prakash Varrier Lovers Day Movie Songs Manikya Manikanthi Puvve Full Video Song Mango Music

Со Стены Друга Под Музыку Ольга Соколова Ты Только Мой Picrolla

Toyota Corolla Vs Honda Cr V Vs Chevrolet Cruze Vs Hyundai Elantra Top Speed

Мол Бозори Суфи Ориф Дар Рузи Пайшанбе Нархо

Шансона 2020 Зажигательные Песни Красивые Песни В Машину Нереально Красивый Шансон Послушайте

Choreo Nct U Boss Dance Cover

Magic Kyun Renaissance Episode 10 Song

Eric Bellinger G O A T Ft Aroc Audio

Excel Perform Augmented Dickey Fuller Test Stationarity Adf Pp Stationarity Integration

Непета Клип Под Песню Мэвл Попытка 5

Каспийский Груз Черная Волга Альбом The Брутто 2016

Variable Data Printing With Domino N610I

Тимати Посмотри Это Видео

Mahym Bagsy Toy Aydymlary 2020 We Parahat Amandurdyyew Ybrayym Selimow Hajy Yazmamedow

Juloos Procession Echoes To Madina 2018 Leeds Uk 4K

Мвму 11 15 30 Мая 2014Г

Маленькие Джигиты Асса 2019

Good Sake 4 11 19

Имран Усманов О Маме

Алмас Багратиони Сад Души Моеи Душевные Песни

Let Me In Your Life Helene Fischer Lass Mich In Dein Leben

Рамадан Диско О Любви 2020Г На Даргинском

Мантра Дающая Жизненные Силы И Здоровье

Мейбилл Клип Катафалк

Гениально Балдёжный Танец Така Band Odessa

Птичка Летит Домой Все Будет Окей Я Больше Не Твой

Dear Future Husband Ii 100K Special Ii Glmv

Веселая Собака Барабака

Louie Cut Playground Festival 2017

Эдуарт Хаснутдинов Спешите Жить

Uk Bass House Mix 2019 2 Скачать

Uk Bass House Mix 2019

Назиля Казанбекова 2020

Попури Диско Шансон

Заветный Камень Сёстры Лисициан

Валерий Меладзе Полина Гагарина И Баста

2 Donatai Prisėdai Šalia

Piano Concerto No 1 In E Minor Op 10 Iii Allegro Vivace Gothenburg Symphony Orchestra Ingemar Edgren Jorma Panula

Вести Недели 32 03 2019

Надежда Кадышева На Песню Про Розу

Milen Умираю Без Тебя

Piano Concerto In G Major Op 55 V Vivo Святослав Рихтер Warsaw Philharmonic Orchestra Witold Rowicki

Футаж Фон Юбилей

The Mikado Or The Town Of Titipu 1987 Remastered Version Act Ii There Is Beauty In The Bellow Of The Blast Katisha Ko Ko Elsie Morison John Cameron Marjorie Thomas Sir Geraint Evans Jeanette Sinclair Pro Arte Orchestra Glyndebourne Festival Chorus Sir Mal

Piano Sonata No 12 In A Flat Major Op 26 I Andante Татьяна Николаева

La Mer 3 Symphonic Sketches De L Aube À Midi Sur La Mer Austrian Radio Symphony Orchestra Milan Horvat

Человек Пережиаший Многое Не Когда Не Засмеется

Je T Aime Nicevi

Лепс Самы Лучший День

Крутые Пацанские Клипы Сборники

Grenzen Der Menschenheit D 716 Matthias Goerne Elisabeth Leonskaja

ms_rowshan

أم دريا الروسية

ЛОМАЕМ СТЕРЕОТИПЫ В НАШИХ ГОЛОВАХ

Чеченский язык мне очень нравится, звучит красиво, жаль нет времени на изучение, предлагаю несколько пословиц из учебника по чеченскому языку.

Берзан кӀез Ӏуьргага а ма долийла, аганара элан кӀант а ма гӀоттийла – Пусть из логова не вылезет волчонок, а из люльки князёнок

Хен бошца даьлла тата бойначул тӀаьхьа даьлла дац – Бревно, не издавшее треска при ломке, не издало его и после ломки

Читайте также:  Стихи жене спасибо за дочку

Хетаделларг бакъдай дӀа ма лаца – Не принимай за правду кажущееся

Стаг вовза лаахь, цуьнан уьйрашка хьажа – Если хочешь познать человека, изучи его знакомства

Ца дезаш ца долу наний, бер вовшей – Любя расстаются мать с ребёнком

Когийн, куьйгийн пӀелгаш цхьабосса дац – Пальцы на ногах и руках не одинаковы

Тешнабехк бинчух боьду – Подлость возвращается к подлецу

Гуттар а ца хуьлу моллина мовлад – Не всегда бывает для муллы мовлад – трапеза

ЧӀогӀа аьлларг санна кхеро аьлларг санна хета, меллаша аьлларг Ӏехо аьлларг санна хета – Сказанное громко принимается за угрозу, сказанное тихо принимается за обман

Вочу дешан берзан санна йорт ю – У плохого слова волчья походка

Бакъдерг бен цӀена хилац – Только правда чиста

Нехан хьаьвди тӀехь дин а ма барстабе, бехачу некъахъ куралла а ма лелае – В чужих яслях коня не откармливай, в дальней дороге не будь гордым

Цахуучу гӀуллакхо некъ харцахьа бойту – Незнакомое дело заводит на ложный путь

Сих ма ло, виц ма ло – Не спеши и не забывайся

Лаца ма лаца ден маж, лаьцча дӀа ма хеца – Не хватайся за отцовскую бороду, но если схватился – не выпускай

Хьалха хьажаза ког ма баккха тӀехьа хьхьажаза дош ма ала – Не посмотревши вперед не делай шагу, не посмотревши назад, не вымолви слова

Палс ма-ббу хеца ког – По паласу и ноги протягивай

Чорпано вагийнчо хина хӀуп баьхна – Обжегшись на супе, дуют на воду

Церг йоцуш борз ца хуьлу – Волк без зубов не бывает

Денна ца яхья хиэ чалх – Не каждый день река ворох приносит

ГӀаз тӀаьхьа хьаьдча, Бекха а ца воьхна – И Бек не растерялся, когда за ним гусь побежал

Ӏаж Ӏожана гена ца бужу – Яблоня от яблони недалеко падает

Ӏиллинчу барзал лелла цхьогал тоьлла – Бегающая лисица лучше лежачего волка

Нанас бер дилхича дакхадо – Мать кормит дитя, когда оно заплачет

Чохь диснарг – деши, арадаьлларг – дети – Что осталось – золото, что ушло – серебро

ЦӀей, хий цхьаньна тарлац – Огонь и вода не уживаются

Хиэ хьер хьийзайо – Вода мельницу крутит

УгӀуш яханчу барзо сай ца лаьций – С воем рыскающий волк оленя не поймал

Нехан говро ирхе дика йоккху – Чужая лошадь подъем хорошо берет

Газа иккхинчухула буьхьиг а иккхина – Куда коза, туда и козленок

Маха леллачухула тай а лела – Куда игла, туда и нить

ДогӀанах ведда, чухчари кӀел иккхина – Из-под дождя под водопад

Вехначунна хьераваьллачо некъ битина – Сумасшедший уступил дорогу пьяному

Бартболчу цицигаша бартбоцу берзалой эшийна – Дружные волки победили недружных волков

Бартбоцчу доьзалехь беркат хир дац – В недружной семье не будет добра

Ваша ваша вац, и хьан доттагӀ вацахь – Брат не брат, если он тебе не друг

ДоттагӀ шираниг тоьлу, керт керланиг тоьлу – Друг лучше старый, а забор новый

ТӀамо стаг вина вац, тӀамо стаг вийна – Война человека не рождает, а убивает

Хазачу дашо Ӏуьргара лаьхьа баьккхина – Красивое слово змею из норы вытащило

Дохнаца хьекъал эцалур дац – Богатством ума не купишь

Къеначу барзо ши уьстагӀ баьхьна – Старый волк двух баранов утащил

Охуш аьлларг оруш карийна – Сказвнное при пахоте нашлось при молотьбе

Ӏиллинчу тӀулга кӀел хи ца кхаьчна – Под лежачий камень вода не течет

Хьоме Нана Стих На Чеченском mp3

Зарема Шамаева ВАА МА ХАЗ ЛОКХ ЦО НАНА 2019

Румиса Никаева Хьоме нана Чеченский и Русский текст

Стихотворение собственного сочинения Нана

Хьастахьа Нана со Красивая песня про маму на чеченском

Нана бераш кеги долш д1а йахитан хилла бох шаьш дакхи хилч ц йалин

Хьоме нана Стих на чеченском

Сирота плачет читая стих про Маму Очень цепляет за душу на чеченском языке

Ва сан хьоме нана

Чеченская песня со словами НАНА

Стихотворение на чеченском языке Нана

Стих Нана автор Алхазуров Магомед

стих Нана автор Алхазуров Магомед

Стих Нана автор Алхазуров Магомед

НАНА на чеченском

стих Да Нана автор Алхазуров Магомед

Ева Джанаева Нана Душераздирающая песня

Душераздирающая песня про умершую маму

Мадина Аслаханова Сан Хьоме Нана

Саадуева Асят Сан хьоме Нана

Чеченская песня Мама Нана Зал в Слезах

НАНА Арби Цураев Очень красивое исполнение

нана чеченский песня

Нанна лерина Стих на чеченском

СОЧИНЕНИЯ ЧЕЧЕНСКОГО ШКОЛЬНИКА

Леид Нана до слез

Мама на чеченском

нана очень грустная

Чеченская песня Нана

Алиса Супронова Нана Мама чеченская Alisa Supronova Mother In Chechen

Нана са хьоме Нана

Тамила Сагаипова Нана

Чеченский песня Нана

Стих Мама На Чеченском

Чеченская песня Нана

Новая Чеченская песня 2019 НАНА Иман Бураева

Здесь Вы можете скачать Хьоме Нана Стих На Чеченском. Слушайте онлайн в хорошем качестве, скачивайте mp3 в высоком качестве без регистрации.

Обратите внимание! Все песни были найдены в свободном доступе сети интернет, а файлы с произведениями не хранятся и не загружаются на наш сервер. Если Вы являетесь правообладателем или лицом, представляющим правообладателя, и не хотите чтобы страница с произведением, нарушающие Ваши права, присутствовала на сайте, воспользуйтесь данной формой.

Новые Русские Бабки 100 Улетный Ржач Целый Час Смеха До Слез 2018

Молдавский Танец Анс Катюша

Farming Simulator 2017 Обзор Карты Russian Farmer

Osu Csgo Skin Part 2

Умение Отпускать Упрощает Твою Жизнь Стих

Amv Когда Температура Под 42 Ты Дура

Taksi 5 Super Komediya Uzbek Tilida Hd Premyera 2018 Triller

Танец Буги Вуги Детский Хореографический Ансамбль Росток

Чемпионат Европы 2019 Церемония Награждения Женщины

Rasmlar Toplami Korea

Дуои Баъди Азон Hd

Прохождение Игры Far Cry 3 Миссия 14 Человек По Имени Хойт

Мамин День Минус

Молитва О Супружестве

Чудесная Песня Снег В Сентебре

Дымовая Шашка Дм 11 Действие В Доме

Хромакей Базовый Введение Lego Vvv

Snayper Uzbekkino Tizer Снайпер Узбеккино Тизер

Skyrim Se Obsidian Weathers And Seasons Revisited Xbox One

Brilliant Bitch Saint Jhn

Танец В Каждом Маленьком Ребенке

Атлантида Симулятор Жвачки Новые Питомцы Roblox Simulator

Chica Bailando Sexy Y Se Desnuda En Mi Cama

Читайте также:  Стихи поздравления с днем рождения Дарине

Pac Man 2 The New Adventures Mischief Extended

Непоседы Взрослые И Дети

Песни Афганистана Кандагар Клип В Исполнении Виктора Корженевского

Океан Эльзы Новый Хит 2018 Года

Лсп Амнезия Remix

Кирилл Скрипник Boom Boom Dance

Подробный Обзор Fronius Variosynergic 3400 Зона Сварки Рф

Шокирующая Правда Про Контакт

Урок На Пуантах В Балетной Школе Реверанс Любители

Аниме Клип Я Богиня Властная Со Мной Играть Опасно

Чеченский Стих mp3

стихи ради Айфона Х Давай вперед Владимир Путин Тиран Народа

Путин не оценил стих чеченки

Красивый чеченский стих о маме

Красивый чеченский стих

Чеченский стих Апти Бисултанова ДегIаста

Ненан мотт Родной язык Стихи на чеченском языке

Стихотворение на Чеченском языке

Чеченский стих с глубоким смыслом для размышляющих Автор неизвестен

Грустный стих о Чечне на Чеченском языке

Чеченский стих читает видно от всей души

Чеченский стих про маму и папу слова Асината

Русская девочка читает чеченский стих Раиса Ахматова Кехаташ

Нагиев пенсии стих в Кремле English Subs

01:20:39 106.14 MB 20.4M

Стихотворение Т Г Шевченко Заповіт на чеченском языке

ДЕГ1АСТА стихотворение на чеченском языке

Чеченский стих поёт Асинат

Стихотворение на чеченском языке Нана

стих Да Нана автор Алхазуров Магомед

Лермонтов про Чеченцев Стихотворение не выпущенное на публикацию

РОДИНА ДАЙМОХК I СТИХИ УМАРА ЯРИЧЕВА ЧИТАЕТ ПОЛИНА ЖЕРЕБЦОВА

Стихи Шаида Рашидова

Роман Бежин На чеченскои стороне

Мадина Юсупова песня на чеченском языке папа

Чеченский стих поёт Мадина очень красиво

Хан время стих на чеченском языке

Потерянное счастье трогательный стих чеченского автора Мохмада Тангиева 2019

Сирота плачет читая стих про Маму Очень цепляет за душу на чеченском языке

Чеченский стих про маму читает Асина

Мама пишет стихи о сыне погибшем в Чечне в 1996 году

КВН 2019 Встреча выпускников 23 11 2019 ИГРА ЦЕЛИКОМ Full HD

02:16:36 179.78 MB 10.1M

Чеченские стихи про маме

Гакаев 1Аьрби Байт байташ стих стихаш стихи

СТИХИ ПРО ВОЙНУ В ЧЕЧНЕ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ СБОРНИКА СТИХОВ ЧЕЧЕНСКОГО ПОЭТА АСЛАМБЕКА ТУГУЗОВА

СТИХИ ДРУЗЬЯМ I ДНЕВНИК

Чеченские дети читают стихи о Кадырове

Чеченская кровная месть плохих детей в лагеря стихи Натальи Поклонской

Связь поколение Маленькие дети читают стих ДО СЛЁЗ

Талант Сестра боксера Юсупова Мовсура очень выразительно читает стих

В Чечне готовятся к конкурсу на лучшее стихотворение о Пророке Мухаммаде С А С

Стих для чеченских девушек

Стих от Керима Чеченские приколы 2 2018

Здесь Вы можете скачать Чеченский Стих. Слушайте онлайн в хорошем качестве, скачивайте mp3 в высоком качестве без регистрации.

Обратите внимание! Все песни были найдены в свободном доступе сети интернет, а файлы с произведениями не хранятся и не загружаются на наш сервер. Если Вы являетесь правообладателем или лицом, представляющим правообладателя, и не хотите чтобы страница с произведением, нарушающие Ваши права, присутствовала на сайте, воспользуйтесь данной формой.

Аёлни Эрига Итоати

Ферма Братьев Му Новые Серии

Wet Windy And Cloudy

So Z 1 Bulim Suz 1 Qism Turk Siryal

Мега Приколы Снимаи Трусы

Будущий Бывший Караоке

Мтс Мой Безлимитище Настрой По Своему

Нереально Красивая Музыка Mp4

Вход Детей На Выпускной Танец С Голубями

Моя Геройская Академия Эндинг 1 Heroes Русский Кавер От Jackie O

Элвин Грей Клипы

Мантра Возвращения Человеку Здоровья Красоты Денег

Hayrulla Hamidov Abubakr R A Haqlarida

Тебя Я Тебя Я Одну Тебя Люблю Я Знаю Я Знаю Я Сам Себя Гублю

Stand Up Виктор Комаров

Африканский Лев Против Амурского Тигра Тигр Убегает

Ekai Bass Boost

Угадай Песню За 10 Секунд По Мелодии Пианино Хиты 2018 Года Где Логика 10 Песен

Я Буду Петь Свою Музыку Мусор

2Pac Ft Eminem Dracula 2019 Remix Bass Boosted

Прохождение Игры Burrito Bison Launcha Libre Android 2 День Пиньяты

Я На Печке Молотила

Чтобы Не Горел Наш Дом

Таганка По Новому

Korn The Hating

Comedy Club Учитель Английского Языка

Learn To Chant The Bhagavad Gita Chapter 14 Sanskrit Chanting Prof M N Chandrashekhara

Стихи девушке на чеченском языке

Журнал `ВАШ Гинеколог` дает ответы на все вопросы о женском здоровье. Беременность и роды, контрацепция и бесплодие, акушерство и гинекологÐ.

Рейтинг Alexa: #566,243 Google PageRank: 2 из 10

Аренда ÑƒÑŽÑ‚Ð½Ñ‹Ñ Ð±Ð°Ð½ÐºÐµÑ‚Ð½Ñ‹Ñ Ð·Ð°Ð»Ð¾Ð² в Василеостровском и Адмиралтейском Ñ€Ð°Ð¹Ð¾Ð½Ð°Ñ , Ñ Ð¾Ñ€Ð¾ÑˆÐ¸Ðµ рестораны для проведения Ñ€Ð°Ð·Ð»Ð¸Ñ‡Ð½Ñ‹Ñ Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¶ÐµÑÑ‚Ð².

Google PageRank: 2 из 10

Медицинский центр Таурас-Мед – точность диагноза, индивидуальный Ð¿Ð¾Ð´Ñ Ð¾Ð´ и современные Ñ‚ÐµÑ Ð½Ð¾Ð»Ð¾Ð³Ð¸Ð¸!

Google PageRank: 1 из 10

Google PageRank: 0 из 10

Сайт для помощи студентам в написании Ð°Ð²Ñ‚Ð¾Ñ€ÑÐºÐ¸Ñ Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚: рефератов, ÐºÑƒÑ€ÑÐ¾Ð²Ñ‹Ñ , дипломов, эссе, оформлении презентации и прочее.

Регистратор 3 в 1 в Кировском у Производителя. Автомобильный видео регистратор со скидкой в Кировском

Google PageRank: 0 из 10 Яндекс ТИЦ: 0

Законодательство Республики Кипр на русском языке. Законы Кипра на русском языке. Налоги на Кипре. Законы о налогообложении на русском языке.

Рейтинг Alexa: #20,876,692 Google PageRank: 1 из 10

Мичуринские саженцы ,Саженцы деревьев, плодовые саженцы, плодовые деревья, купить саженцы в Мичуринске

Google PageRank: 0 из 10 Яндекс ТИЦ: 0

Соглашение о перемирии между сирийскими повстанцами и властями в городе под Дамаском было нарушено на следующий день после подписания. Об этом.

Рейтинг Alexa: #9,267,773 Google PageRank: 0 из 10

Производство сотового и монолитного поликарбоната. Теплицы, навесы, беседки, ПВХ, оргстекло, ПЭТ, перфоленты, гермоленты, термошайбы.Характеристики.

Рейтинг Alexa: #2,832,413 Google PageRank: 0 из 10 Яндекс ТИЦ: 0

Многопрофильный медицинский центр “Мир Здоровья”. В медицинском центре ведут прием квалифицированные специалисты по следующим специальностям.

Google PageRank: 0 из 10

купить корпус самсунг, купить корпус нокиа, корпус нокиа, сенсор нокиа, сенсор самсунг, сенсор HTC, запчасти для сотовыÑ

Рейтинг Alexa: #11,906,353 Google PageRank: 2 из 10

АЛМА CÐ°Ð½Ñ‚ÐµÑ Ð½Ð¸ÐºÐ°.Оптовые цены.Душевые кабины, смесители, умывальники,унитазы, ванны, мебель для ванной в Бийске и Барнауле по оптовым ценам. Ð¡Ð°Ð½Ñ‚ÐµÑ Ð½Ð¸ÐºÐ°.

Рейтинг Alexa: #11,906,089 Google PageRank: 2 из 10

Формы для организации своего производства декоративной плитки. Формы изготовлены на основе ÑÐ¾Ð²Ñ€ÐµÐ¼ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ñ Ð²Ð¸Ð½Ð¸Ð»Ð¾Ð²Ñ‹Ñ Ð¼Ð°Ñ‚ÐµÑ€Ð¸Ð°Ð»Ð¾Ð². Постоянным клиентам.

Рейтинг Alexa: #4,507,223 Google PageRank: 0 из 10 Яндекс ТИЦ: 0

Google Тренды это диаграмма для отслеживания сезонности ключевых слов. Этот график позволяет лучше понять сезонное изменение полулярности запросов по определенной тематике.

Значения приведены относительно максимума, который принят за 100. Чтобы увидеть более подробную информацию о количестве запросов в определенный момент времени, наведите указатель на график.

Ссылка на основную публикацию
×
×